Bleskozvody

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY - REVÍZIE
1. Bleskozvod - zariadenie chrániace pred úderom blesku zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt. 
 
POPIS PRÁC PRI REVÍZII
 
1. ÚVODNÉ PRÁCE 
 
Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové bleskozvody, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených bleskozvodov z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich opravy kontrolovaného bleskozvodu. Kontrola prvej revíznej správy. 
 
2. VÝKON REVÍZIE 
 
1. Vizuálna prehliadka 
  1. Vizuálna prehliadka - prehliadka v rozsahu podľa platnej STN 
 
3. ZÁVER REVÍZIE 
 
1. Rokovanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom 
Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. 
 
2. Záznamy 
Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov. 
 
3. Odovzdanie revízneho záznamu 
Správa o periodickej revízii rozvodného zariadenia sa odovzdá, najmenej v troch rovnocenných exemplároch, osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.