Revízie elektrických zariadení

 
Spoločnosť REVIT-NITRA s.r.o. ponúka svoje služby a odbornú pomoc v týchto oblastiach odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení (revízií):
 
V objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (trieda A) bez obmedzenia napätia:
Elektrické inštalácie výrobných hál
Kancelárskych priestorov
Obytných budov
Elektrických NN a VN rozvodní
Priestorov pre lekárske účely
Výmenníkových staníc
Akumulátorovní
Elektrických častí žeriavov a zdvíhadiel
Pracovných strojov
Ručného náradia
Elektrických spotrebičov
Bleskozvodov.
 
V objektoch s nebezpečenstvom výbuchu (trieda B) bez obmedzenia napätia:
Regulačné stanice plynu
Lakovne
Striekacie boxy
Plynové kotolne
Čerpacie stanice
a pod. vrátane bleskozvodov.
 
Odstránenie zistených závad po vykonaných revíziách
 
Poradenská a konzultačná činnosť:
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti úspor elektrickej energie, znižovania nákladov, bezpečnosti práce pri obsluhe elektrických zariadení, strojov.
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kompenzácie jalovej energie, návrhy riešení.
 
Manažérstvo, cenové ponuky a kalkulácie :
Vypracovanie cenových ponúk a kalkulácií elektrických zariadení
Vypracovanie protokolu prostredia a vonkajšie vplyvy
 
 
 
 
PRACE SÚ VYKONÁVANÉ PODĽA NASLEDOVNÉHO POSTUPU:

Rozvodné zariadenia

Rozvodne nízkeho napätia

Elektrická inštalácia

Elektrické spotrebiče

Bleskozvody

 

PRAVIDELNOSŤ VYKONÁVANIA ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK JE DANÁ PRÍSLUŠNÝMI TECHNICKÝMI NORMAMI (STN), PRE ZOBRAZENIE LEHÔT VYKONÁVANIA 

KLIKNITE NA TENTO ODKAZ

 

Firma REVIT-NITRA s.r.o. Vám v zmysle vyhlášky č. 508/2009 (718/2002) Zb. ÚP SR ponúka:

Východiskové Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61
Pravidelné Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61
Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61
Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov, kancelárskej techniky ( počítače, tlačiarne, kopírky, faxy a pod.) počas ich používania v zmysle STN 33 1610
Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204–1