Bezpečnosť pri práci

 • Domov Bezpečnosť pri práci

Ponuka služieb dodávateľským spôsobom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Poradenstvo v oblasti BOZP
 • Autorizovaný technik BOZP; bezpečnostno - technické služby v rozsahu Zák. č. 124/2006 Z.z. o BOZP.
 • Výchova a vzdelávanie, organizovanie a realizácia kurzov, školení a seminárov v rozsahu vydaných oprávnení konkrétne:
  • bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky
  • vedúci zamestnanci
  • zamestnanci - pracovníci pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel
  • pracovníci pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  • lešenári
  • obsluha motorových vozíkov
 • posudzovanie rizík
  • Spracovanie dokumentácie BOZP v rozsahu potrebnom pre konkrétny subjekt v zmysle platných predpisov
  • Koordinátor bezpečnosti na stavbách podľa Nar. vl. SR č. 396/2006 Z. z.

Ponuka služieb dodávateľským spôsobom v oblasti Civilnej ochrany:

 • Poradenstvo v oblasti CO
 • Príprava vedúcich a ostatných zamestnancov na zabezpečenie CO
 • Spracovanie zákonom stanovenej dokumentácie CO zamestnávateľa
 • Príprava zamestnancov na seba ochranu a vzájomnú pomoc

Nami poskytovanou službou je aj pomoc právnickým a fyzickým osobám pri vyjednávaní a riešení udalostí (vážnych pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení) aj vo vzťahu ku kontrolným orgánom (Inšpektorát práce a pod.)

Špecializujeme sa na odbornú pomoc a spoluprácu s externými audítormi pri zavádzaní systémov riadenia podľa noriem ISO 90000; 14 000; 18 000, najmä systémov riadenia bezpečnosti podľa OHSAS 18 000 a BS 8800. Túto službu poskytujeme pre našich zmluvných partnerov v cene základného balíka služieb.

Spôsob poskytovania služieb:

1. jednorázovo – na základe objednávky sa jednorázovo poskytne konkrétna služba

2. komplexne – služby sa poskytujú v rozsahu zmluvy priebežne po dobu celého roku za paušálnu dohodnutú odmenu

Dôvody na zabezpečenie služieb na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a civilnej ochrany zamestnancov (CO) komplexne - dodávateľským spôsobom

 • Jednou zo základných podmienok úspešnosti akejkoľvek firmy na každom úseku podnikania je starostlivosť o zamestnancov. Tým, že firma venuje uvedeným oblastiam patričnú pozornosť, znižuje na jednej strane možnosť ohrozenia životov, zdravia a majetku ľudí a na druhej strane tým zároveň pozitívne ovplyvňuje pocit bezpečia a starostlivosti zamestnancov, čo sa odráža na zvyšovaní ich zainteresovanosti a v konečnom dôsledku na vyššej produktivite práce. Jedná sa predovšetkým o vypracovanie analýz možných ohrození a rizík, zabezpečenie prevencie, školení, prehliadok a spracovanie príslušnej dokumentácie odborne spôsobilou firmou, ktorej sú uvedené oblasti hlavnou náplňou práce a má odborne spôsobilých a skúsených zamestnancov a spolupracovníkov. Veľmi dôležitú úlohu zohráva aj účasť a zastupovanie firmy pri kontrolách z Inšpektorátu práce, Štátneho požiarneho dozoru a iných.
 • BOZP, OPP a CO je v pracovnom procese možné krátkodobo zabezpečiť aj rutinným operatívnym spôsobom. Takýto spôsob zaistenia zamestnancov – práca na riziko a presvedčenie, že sa nič nemôže stať je v poriadku, až kým nepríde k škodám na majetku, zdraví či dokonca životoch. To môže v konečnom dôsledku znamenať vážne ohrozenie existencie firmy a trestnoprávny postih zo zákona zodpovedných osôb. Sankcie za porušenie povinností sa pohybujú až do výšky 1 mil. Sk v oblasti BOZP, 500.000,- Sk v oblasti OPP a 300.000,- Sk v oblasti CO. Pričom sankcie sú príslušné orgány oprávnené uložiť už na základe vykonanej kontroly.
 • Nie každá firma je natoľko ekonomicky silná, aby si mohla dovoliť na plný úväzok zamestnávať osoby odborne spôsobilé vo všetkých zákonom stanovených oblastiach. Príslušná legislatíva preto umožňuje, aby uvedené oblasti boli zabezpečované dodávateľským spôsobom, prostredníctvom oprávnenej organizácie.