Revízie elektrických zariadení

Predmet odbornej prehliadky - revízie

1. Bleskozvod - zariadenie chrániace pred úderom blesku zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt.

Popis prác pri revízii

1. Úvodné práce

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové bleskozvody, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených bleskozvodov z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich opravy kontrolovaného bleskozvodu. Kontrola prvej revíznej správy.

2. Výkon revízie

Popis činnosti je uvedený pre každú položku tejto skupiny:

1. Vizuálna prehliadka - prehliadka v rozsahu podľa platnej STN

3. Záver odbornej prehliadky - revízie

  • 1. Rokovanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom
    Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.
  • 2. Záznamy
    Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.
  • 3. Odovzdanie revízneho záznamu
    Správa o periodickej revízii rozvodného zariadenia sa odovzdá, najmenej v troch rovnocenných exemplároch, osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.