Revízie elektrických zariadení

Predmet odbornej prehliadky - revízie

1. Elektrický okruh - je okruh vybavený samostatným istením, ktorým môže prechádzať elektrický prúd. Podľa konštrukcie sa rozvádzače delia na:

2. Elektrický okruh svetelný - je prúdový okruh určený pre pevné pripojenie svietidiel alebo svietidiel pripojených na zásuvky ovládané spínačmi.

3. Elektrický okruh zásuvkový - jednofázový alebo trojfázový, so zásuvkami pre pripojenie spotrebičov.

4. Elektrický okruh spotrebičový - jednofázový alebo trojfázový, určený pre pevné pripojenie spotrebičov.

Revízia okruhu začína výstupnými svorkami napájacieho zariadenia a končí vstupnými svorkami spotrebiteľa. Súčasťou okruhu sú všetky inštalačné a ovládacie prístroje /inštalačné krabice, zásuvky, vypínače, ovládače a pod./ napájané týmto okruhom.

Z hľadiska bezpečnosti priestory delíme na:

 • priestory bezpečné - za priestory bezpečné sa považujú také, ktoré znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
 • priestory nebezpečné - za priestory nebezpečné sa považujú také priestory, kde pod vplyvom prostredia je buď stále alebo prechodné nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
 • priestory zvlášť nebezpečné - za priestory zvlášť nebezpečné sa považujú priestory, v ktorých zvláštne okolnosti alebo vplyvy prostredia zvyšujú nebezpečenstvo úrazu

Popis prác pri revízii

1. Úvodné práce

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniam, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich opravy kontrolovanej rozvodne. Kontrola prvej revíznej správy. protokolu o určení prostredia. Spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti. Prerokovanie súčinnosti prác revízneho technika s výrobnou činnosťou prevádzkovateľa.

2. Výkon revízie

Popis činnosti je uvedený pre každú položku tejto skupiny:

1. Vonkajšia vizuálna prehliadka

 • 1.1 Kontrola umiestnenia - posudzuje sa vedenie, inštalačné, ovládacie a istiace prístroje vzhľadom k iným zariadeniam, obsluhe, čitateľnosti údajov. Inštalačná krabica, výška umiestnenia prístrojov, križovanie a súbehy vedenia s inými zariadeniami, výška a umiestnenie holých vedení. Vzdialenosť vonkajších vedení od pozemných komunikácií a vedení každého druhu, od hospodárskych objektov a zariadení, od verejných plôch.
 • 1.2 Kontrola uloženia - posudzuje sa uloženie elektrickej inštalácie na povrchu, pod omietkou, na horľavom podklade, v konštrukcií podláh a stropov, v zemi, vo vzduchu.
 • 1.3 Kontrola vyhotovenia - kontrolujú sa priechody konštrukciami, stenami, vzdialenosti príchytiek a podpier, výzbroj káblových kanálov a šachiet, ochrana pred šírením požiaru, upevnenie prístrojov, ohyby a odbočovania.
 • 1.4 Kontrola pôsobenia vonkajších vplyvov - kontroluje sa ochrana pred mechanickým poškodením, tepelným žiarením, oteplením a vetranie.
 • 1.5 Kontrola pripojenia - posudzuje sa spôsob pripojenia elektrických prístrojov, zavedenie ich prívodov do elektrických prístrojov, rozvodových krabíc a rozvodníc.
 • 1.6 Kontrola značenia - kontrolujú sa vypínacie plochy prístrojov, vonkajšie kontrolné svorky a výrobné štítky.
 • 1.7 Kontrola zakrytia - kontrolujú sa kryty zaisťovacích, ovládacích a inštalačných prístrojov.
 • 1.8 Kontrola ochrany pred nebezpečným dotykom - kontroluje sa celistvosť ochranného okruhu, ochranné spojenie a pripojenie ochranného vodiča.
 • 1.9 Kontrola ochrany proti korózií - kontrola stavu ochranného náteru a zistenie rozsahu korózie.

2. Vnútorná vizuálna prehliadka

 • 2.1 Kontrola ochrany PND - kontroluje sa celistvosť ochranného okruhu, ochranného pospájania, spojení a pripojenia ochranného vodiča.
 • 2.2 Kontrola istenia - porovnáva sa veľkosť hodnôt istiacich prvkov vzhľadom k prierezu vodičov.
 • 2.3 Kontrola prevádzkyschopnosti - kontroluje sa funkcia a zachovanie vlastností prístrojov, stavu pripojovacích a spojovacích vodičov /vrátane príslušenstva/.

3. Záver odbornej prehliadky - revízie

 • 1. Rokovanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom
  Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.
 • 2. Záznamy
  Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.
 • 3. Odovzdanie revízneho záznamu
  Správa o periodickej revízii rozvodného zariadenia sa odovzdá, najmenej v troch rovnocenných exemplároch, osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.