Revízie elektrických zariadení

Predmet odbornej prehliadky - revízie

1. Elektrický spotrebič - elektrický predmet, v ktorom sa elektrická energia mení na iný druh energie /svetelnú, tepelnú, mechanickú, akustickú/.

2. Elektrický stroj - mení energiu jedného druhu na energiu rovnakého druhu, avšak s inými charakteristickými údajmi alebo na energiu iného druhu, pričom aspoň jeden druh energie je energia elektrická.

3. Elektrický zdroj - predmet, ktorý môže dodávať elektrickú energiu do obvodu, v ktorom je zapojený.

Revízia pevne inštalovaných spotrebičov začína spojovacími svorkami týchto spotrebičov. Pri spotrebičoch napájaných pohyblivým prívodom začína vidlicou tohto prívodu.

Popis prác pri revízii

1. Úvodné práce

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniam, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich opravy kontrolovanej rozvodne. Kontrola prvej revíznej správy. protokolu o určení prostredia. Spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti. Prerokovanie súčinnosti prác revízneho technika s výrobnou činnosťou prevádzkovateľa.

2. Výkon revízie

Popis činnosti je uvedený pre každú položku tejto skupiny:

1. Vonkajšia vizuálna prehliadka

 • 1.1 Kontrola umiestnenia - kontroluje sa miesto a spôsob napojenia, vplyv prostredia, opatrenia pri montáži na horľavé podklady, dodržanie vzdialenosti od horľavých látok, prístupnosť a vonkajšia čistota.
 • 1.2 Kontrola zhotovenia - kontroluje sa konštrukcia a konštrukčné materiály, nehorľavosť, druh a zhotovenie prívodu, umiestnenie a prístupnosť vypínača ako aj správnosť zapojenia.
 • 1.3 Kontrola krytia - posudzuje sa krytie v danom prostredí.
 • 1.4 Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením - kontroluje sa ochrana spotrebiča a prívodu.
 • 1.5 Kontrola ochrany proti korózii - kontrola stavu ochranného náteru a zistenie rozsahu korózie.

2. Vnútorná vizuálna prehliadka

 • 2.1 Kontrola ochrany PND - posudzuje sa vyhotovenie ochrannej svorky, spôsob pripojenia a prierez ochranného vodiča.
 • 2.2 Kontrola prevádzkyschopnosti - kontroluje sa zachovanie vlastností a funkčnosť v prevádzke s ohľadom na prostredie a stav zariadenia.

3. Záver odbornej prehliadky - revízie

 • 1. Rokovanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom
  Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.
 • 2. Záznamy
  Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.
 • 3. Odovzdanie revízneho záznamu
  Správa o periodickej revízii rozvodného zariadenia sa odovzdá, najmenej v troch rovnocenných exemplároch, osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.