Revízie elektrických zariadení

 • Domov Revízie elektrických zariadení

Služby a odborná pomoc v týchto oblastiach odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení (revízií)

V objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (trieda A) bez obmedzenia napätia:
 • Elektrické inštalácie výrobných hál
 • Kancelárskych priestorov
 • Obytných budov
 • Elektrických NN a VN rozvodní
 • Priestorov pre lekárske účely
 • Výmenníkových staníc
 • Akumulátorovní
 • Elektrických častí žeriavov a zdvíhadiel
 • Pracovných strojov
 • Ručného náradia
 • Elektrických spotrebičov
 • Bleskozvodov
V objektoch s nebezpečenstvom výbuchu (trieda B) bez obmedzenia napätia:
 • Regulačné stanice plynu
 • Lakovne
 • Striekacie boxy
 • Plynové kotolne
 • Čerpacie stanice
 • a pod. vrátane bleskozvodov
Odstránenie zistených závad po vykonaných revíziách
Poradenská a konzultačná činnosť:
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti úspor elektrickej energie, znižovania nákladov, bezpečnosti práce pri obsluhe elektrických zariadení, strojov
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kompenzácie jalovej energie, návrhy riešení
Manažérstvo, cenové ponuky a kalkulácie :
 • Vypracovanie cenových ponúk a kalkulácií elektrických zariadení
 • Vypracovanie protokolu prostredia a vonkajšie vplyvy

Práce sú vykonávané podľa nasledovného postupu:

Pravidelnosť vykonávania odborných prehliadok a skúšok je daná príslušnými technickými normami (STN), pre zobrazenie lehôt vykonávania
KLIKNITE NA TENTO ODKAZ

Firma REVIT-NITRA s.r.o. Vám v zmysle vyhlášky č. 508/2009 (718/2002) Zb. ÚP SR ponúka:

 • Východiskové Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61
 • Pravidelné Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61
 • Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600
 • Revízie a kontroly elektrických spotrebičov, kancelárskej techniky ( počítače, tlačiarne, kopírky, faxy a pod.) počas ich používania v zmysle STN 33 1610
 • Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204–1