Revízie komínov

 • Domov Revízie komínov

Kontrola a čistenie komínov(dymovodov),revízie a kolaudácie komínov, Odborné preskúšanie komínov, Meranie spalín, Poradenstvo

Služby ponúkame iba firemným klientom

Vyhláška č. 401/2007 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ukladá prevádzkovateľovi povinnosti nielen pri stavbe, ale aj pri prevádzke komínových telies podľa § 20 nasledovne
 • Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie
 • Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
  • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
   • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
   • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
   • dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou
  • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
   • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
   • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá
 • Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok
 • Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
 • Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky
 • Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína
 • Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2