Revízie plynových zariadení

 • Domov Revízie plynových zariadení

Odborné prehliadky a skúšky(revízie) plynových zariadení Vám ponúkame v rozsahu oprávnenia našej spoločnosti v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.:

 • Aa - výrobu plynu s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadenia upravujúceho zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,
 • Ab - skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,
 • Ac - plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h,
 • Ad - zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h,
 • Ae - zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa,
 • Af - znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa,
 • Ag - rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,
 • Ah - spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,
 • Ai - chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.
 • Ba - výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane,
 • Bb - skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,
 • Bc - plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm3/h vrátane,
 • Bd - zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,
 • Be - zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane,
 • Bf - znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g),
 • Bg - rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,
 • Bh - spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,
 • Bi - chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.
 • Ca - technické zariadenia pracujúce s nebezpečným plynom nezaradené do skupiny A alebo skupiny B,
 • Cb - technické zariadenia pracujúce s ostatnými plynmi.