Revízie elektrických zariadení

Predmet odbornej prehliadky - revízie

1. Rozvodňa, elektrická prevádzka - priestory a miesta, ktoré slúžia k prevádzke elektrického zariadenia. Sú uzamknuté a môžu byť otvárané iba osobami k tomu oprávnenými. Slúžia pre:

 • rozvádzanie, istenie, meranie a kontrolu elektrickej energie
 • radenie, spínanie, prepínanie elektrických obvodov

Elektrické prevádzky triedime podľa účelu, spôsobu prevádzky a obsluhy, zhotovenia a spôsobu montáže, usporiadania odbočiek a spôsobu upevnenia výstroje. Rozvodne rozlišujeme kobkové, halové, zapúzdrované podľa počtu vypínačov. Jednu výzbrojovú jednotku tvorí päť polí NN.

Popis prác pri revízii

1. Úvodné práce

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniam, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich opravy kontrolovanej rozvodne. Kontrola prvej revíznej správy. protokolu o určení prostredia. Spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti.

2. Výkon revízie

Popis činnosti je uvedený pre každú položku tejto skupiny:

1. Vizuálna prehliadka

 • 1.1 Kontrola stavebného vyhotovenia - posúdenie vchodov do priestorov staničných rozvodných zariadení, chodieb a schodíšť, kanálov, lávok a pomocných zariadení a stav priestorov rozvodných zariadení.
 • 1.2 Kontrola pôsobenia vonkajších vplyvy a vplyvu prostredia - posudzuje sa zabezpečenie proti vnikaniu nečistôt, existencia potrubí ohrozujúcich rozvodňu z hľadiska bezpečnosti prevádzky, kúrenie, vetranie a osvetlenie.
 • 1.3 Kontrola značenia - posúdenie vybavenia výstražnými a bezpečnostnými tabuľkami, označenie vstupov a východov, núdzového východu, vybavenie prevádzkovými a manipulačnými predpismi, elektrickými schémami.
 • 1.4 Kontrola rozvodov a zariadenia - kontroluje sa stav káblových kanálov, umiestnenie kondenzátorov, nádržiek, zásuviek a osvetlenia pre montážne účely, povinné vybavenie.
 • 1.5 Kontrola požiarnej bezpečnosti - kontroluje sa uskladnenie predmetov, olejové nádržky, umiestnenie a počet hasiacich zariadení a prístrojov.
 • 1.6 Kontrola ochranných pomôcok - posudzuje sa vybavenosť, umiestnenie a stav ochranných pracovných pomôcok.

3. Záver odbornej prehliadky - revízie

 • 1. Rokovanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom
  Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.
 • 2. Záznamy
  Vyhotovenie zápisu o stave rozvodne zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.
 • 3. Odovzdanie revízneho záznamu
  Správa o periodickej revízii rozvodne sa odovzdá, najmenej v troch rovnocenných exemplároch, osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.