Revízie elektrických zariadení

Predmet odbornej prehliadky - revízie

1. Rozvádzač - rozvodové zariadenie, pri ktorom všetky prístroje i s nosnými konštrukciami tvoria celok zostavený a skúšaný vo výrobnom závode. Podľa konštrukcie sa rozvádzače delia na:

 • otvorené /rámové/
 • panelové
 • skriňové
 • tunelové
 • zapuzdrované

2. Rozvodnica - malý rozvádzač nízkeho napätia, ktorý sa upevňuje priamo na nosný podklad /povrch steny/, alebo sa do steny zapustí

3. Elektrorozvodové jadro - rozvodné zariadenie, ktoré obsahuje konštrukciu na uloženie, odbočenie a zakrytie zvislých rozvodov. Môže obsahovať i potrebné prístroje pre zistenie, ovládanie, napájanie a pod. Rozvodnice a jadrá sa delia:

 • podľa prístrojovej náplne na typizované alebo s voliteľnou náplňou
 • podľa konštrukcie na nástenné /s dverami a bez dverí/ a zapustené /s dverami a bez dverí/. Revízia rozvodných zariadení začína pripojovacími svorkami a končí svorkami výstupnými, napr. svorkami prístrojov, na ktorých je výstupný obvod pripojený

Popis prác pri revízii

1. Úvodné práce

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniam, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich opravy kontrolovaných rozvodných zariadení. Kontrola prvej revíznej správy. protokolu o určení prostredia. Spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti.

2. Výkon revízie

Popis činnosti je uvedený pre každú položku tejto skupiny:

1. Vonkajšia vizuálna prehliadka

 • 1.1 Kontrola umiestnenia zariadenia - posúdenie miesta, prostredia a vonkajšej čistoty, opatrenia pre montáž na horľavé podklady, manipulačného priestoru, výšky nad zemou, prístupnosti, ochranného ohradenia, ochrannej skrinky.
 • 1.2 Kontrola zhotovenia zariadenia - posúdenie konštrukčných materiálov a nehorľavosti.
 • 1.3 Kontrola značenia - kontrola, či zariadenie má výrobný štítok, poradové označenie, výstražné a bezpečnostné tabuľky, označenie spínacích polôh spínačov, zodpovedajúce farby svetelných návestí a tlačítok, či obvody sú označené natrvalo, zreteľne a čitateľne.
 • 1.4 Kontrola ochrany krytia - posúdenie krytia vzhľadom na prostredie a proti dotyku živých častí.
 • 1.5 Kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu - posúdenie krytov, ich upevnenia, mechanickej pevnosti a celistvosti.
 • 1.6 Kontrola ochrany proti korózií - zistenie rozsahu korózie a stav ochranných náterov.

2. Vnútorná vizuálna prehliadka

 • 2.1 Kontrola pripojenia - kontroluje sa, či vyhovuje požiadavkám bezpečnosti a hospodárnosti, dimenzovania a istenia, orientačné označenie.
 • 2.2 Kontrola usporiadania - kontroluje sa, či sú prístroje v správnej prevádzkovej polohe a riadne upevnené, prístupnosť zariadenia.
 • 2.3 Kontrola značenia - posudzuje sa značenie vstupných svoriek na hlavnom vypínači, zariadení pripojených pred hlavným vypínačom, ochranných svoriek, holých a izolovaných vodičov /vrátane ich farebného značenia/. Kontrola označenia prístrojov podľa dokumentácie, obvodov /ciele obvodov/, združených obvodov, ochranných vodičov na ochrannej prípojnici s príslušnosťou ku krajným vodičom, ovládacích a istiacich prístroje, svoriek a svorkovníc.
 • 2.4 Kontrola istenia - kontroluje sa hodnota istiacich prvkov a dotykových vymedzovacích krúžkov, prúdové hodnoty v jednotlivých fázach toho istého obvodu, mechanické poškodenie istiacich prvkov, selektivita istenia, zohrievanie vodičov a spojov.
 • 2.5 Kontrola ochrany pred dotykom - posudzuje sa zhotovenie vonkajšej ochrannej svorky. Kontrola, či ovládacie časti pre ručné ovládanie sú vyrobené z izolantu, kontrola ochrany krytím, spojenia s ochranným obvodom, spôsobu pripojenia vodičov do svoriek, prierezu ochranného vodiča a rozpojiteľnosti PE-N pre SNV.
 • 2.6 Kontrola ochrany proti korózii - kontroluje sa stav ochranného náteru a rozsah korózie.
 • 2.7 Kontrola prevádzkyschopnosti - posudzuje sa zachovanie vlastností a funkcií v prevádzke, funkčnosť bezpečnostného vypínania, klimatizácia návestného, kompenzačného zariadenia, stav istiacich /spínacích a ovládacích/ prístrojov.

3. Záver odbornej prehliadky - revízie

 • 1. Rokovanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom
  Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.
 • 2. Záznamy
  Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.
 • 3. Odovzdanie revízneho záznamu
  Správa o periodickej revízii rozvodného zariadenia sa odovzdá, najmenej v troch rovnocenných exemplároch, osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.